Park Hotel

Park Hotel

Rauhankatu 1
2010 TURKU

(02) 273 2555