Helsinki Day Spa

Erottajankatu 4
00120 HELSINKI

(09) 685 0630